Pro začátečníky

"Já ti povím, co se stalo" aneb Jak tvoříme minulé časy

Bez znalosti alespoň základních typů minulých časů se prostě a jednoduše neobejdeme, proto je velmi důležité se do nich ponořit hned na začátku vaší cesty za znalostí cizího jazyka. Dnes si vysvětlíme, jak se tvoří a používají ty nejzákladnější.

"Já ti povím, co se stalo" aneb Jak tvoříme minulé časy

Stará moudra nám říkají věci jako “Neplač nad rozlitým mlékem”. “Pozdě bycha honili.” “Chybami se člověk učí”. Minulost nezměníme, ať už mluvíme jakýmkoli jazykem. To nám ale nebrání v tom o ní mluvit :) Používání minulých časů patří mezi naprosté základy během studia cizích jazyků, a u angličtiny tomu není jinak. Vždyť o věcích, které se již staly, mluvíme neustále a každý den. Kamarádům vyprávíme příběhy, které jsme zažily, a trapné historky, co se nám při tom přihodily. Šéfovi v práci vysvětlujeme, proč jsme přišli pozdě. Mamince hlásíme, co jsme měli k obědu, a tátovi zase, jak dopadl fotbalový zápas. A právě v těchto chvílích používáme některý z mnoha minulých časů, dnes si však představíme jen ty nejpoužívanější z nich. 

Začneme od nejjednoduššího - minulý čas prostý

Jak už ze samotného názvu vyplývá, minulý čas prostý používáme při mluvení o již proběhlých věcech nejčastěji. Využijeme ho pro popis dějů, které se již staly a považujeme je za ukončené, stejně tak jako u událostí, u kterých zmiňujeme jejich přesný čas udání. Ačkoliv jeho použití není složité u sloves pravidelných, pro ta nepravidelná to bohužel neplatí. O těch si dnes ale povídat nebudeme, neboť jsme nepravidelným slovesům již dříve věnovali samostatný článek.

A jak se tedy jeho tvary tvoří? U pravidelných sloves je to naštěstí stále stejné, pouze s pár výjimkami, které si zmíníme později. Kladné oznamovací věty v minulém čase tvoříme přidáním koncovky -ED za infinitiv slovesa.

I play guitar now. (přítomný čas - Hraji na kytaru.)

I played guitar yesterday. (minulý čas - Hrál jsem na kytaru.)

Jednoduché, že? Přejdeme tedy dále. Při tvoření záporných vět používáme záporný tvar minulého času slovesa do, tedy dělat. Jelikož je to sloveso nepravidelné, jeho tvar si tak lehko neodvodíme, musíme se ho naučit zpaměti. Kladný tvar slovesa do je DID, záporný DID NOT (či zkráceně DIDN’T). Nyní už stačí přidat naše významové sloveso ve tvaru infinitivu. Pozor, toto je rozdíl oproti kladné větě!

You do not (don’t) dance now. (přítomný čas)

You did not (didn’t) dance yesterday. (minulý čas)

Do třetice zbývá vysvětlit tvorbu otázek. I pro ně využijeme slovesa do v minulém čase, a to v pořadí DID + podmět + infinitiv významového slovesa. Pokud do věty chceme vložit i tázací příslovce (kdy, kde, jak...), umístíme ho na úplný začátek věty.

Did she play tennis yesterday? 

When did she play tennis? Where did she play tennis?

Pro déle trvající děj použijeme čas průběhový

Jeho použití je obdobné přítomnému času. Minulý čas průběhový využijeme hlavně tehdy, když chceme zdůraznit trvání dané aktivity, a tedy vyzdvihnout, že se nejednalo o jednorázovou akci, ale spíše o proces. Často ho spojujeme se slovesy, které vyjadřují nějakou činnost, jako například tančit, chodit, běhat, jíst... a mnohými dalšími. 

A jak na něj? Opět si musíme pomoci jiným modálním slovesem, a tentokrát to bude sloveso být, tedy be. Znovu se jedná o sloveso nepravidelné, nežbývá nám tak nic jiného, než se jeho tvary naučit zpaměti. Pro všechny osoby jednotného čísla s výjimkou druhé (tedy já, on, ona, ono) platí tvar WAS. Zbylé osoby, množná čísla a druhá osoba čísla jednotného (ty, my, vy, oni, ony, ona) mají tvar WERE. S dějovým slovesem si pak poradíme stejně jako u přítomného času průběhového - k infinitivu přidáme koncovku -ING.

I am playing guitar now. (přítomný čas)

I was playing guitar yesterday. (minulý čas)

Zápornou větu zas a znovu tvoříme přidáním záporu NOT k pomocnému slovesu.

You are not (aren’t) dancing now. (přítomný čas)

You were not (weren’t) dancing yesterday. (minulý čas)

Tázací větu sestavíme obdobně jako u prostého času, tedy WAS/WERE + podmět + infinitiv významového slovesa + -ING.

Was she playing tennis yesterday? 

When was she playing tennis?

Where was she playing tennis?

Rozdíl v prostém a průběhovém čase

Nyní už víme, jak ty nejčastější minulé časy tvořit i jaký je mezi nimy hlavní rozdíl. Dá se toho ale nějak využít při skládání smyslu vět? Ano, a to velmi jednoduše. Během vyprávění příběhu dokáže šikovné poskládání věty posluchačovi napovědět, jak příběh probíhal a jak na sebe jednotlivé linie navazovaly. Nevěříte? Ukážeme si to na příkladu.

While I was sleeping, a robber entered my house.

Naše souvětí se skládá ze dvou vět a v každé z nich je použit jiný čas. První věta - while I was sleeping - naznačuje, že můj spánek byl dlouhý proces, který trval nějakou dobu. Oproti tomu druhá věta - a robber entered my house - ukazuje na jednorázový děj, který se stal během mého spánku a já si tím pádem zloděje nevšiml. Dalo by se na to nahlížet i jako na matematický problém a nakreslit si to graficky:

Průběhový čas je naznačen jako dlouhá, nepřerušovaná čára, prostý čas jako pouhý bod na časové ose. Prostě a jednoduše - šikovným používáním průběhového a prostého času můžete vypravovat příběh tak, aby bylo na první pohled jasné, jak se jednotlivé události postupně staly.

A teď malý úkol pro vás - dokážete v následujících větách určit správný tvar minulého času? Procvičíte si jak samotné tvoření, tak i rozdíly mezi časem průběhovým a prostým. Vždy si uvědomte, zda hovoříme o delším procesu nebo o jednorázovém ději.

While I (cook), my sister (set the table).

We (talk) when he (call) us.

I (look) behind me and then I (stop) the car.

Vaše odpovědi si můžete ověřit na konci našeho článku.

Trochu vyšší level

Pro ty z vás, kteří již rozhodně nejste v angličtině začátečníci, zmíníme i další z této skupiny časů, a to předminulý čas. Ačkoli ho nepotkáte tak často jako ostatní minulé časy zmíněné výše, jeho znalost se určitě hodí, a to především těm, kteří se chtějí v cizím jazyce neustále zlepšovat a co nejvíce se přiblížit rodilým mluvčím. Hodí se ve chvíli, kdy vyprávíme větu v minulé čase, a chceme zmínit něco, co se stalo ještě dříve (jdeme tedy ještě hlouběji do minulosti). Zní to složitě, ale ve skutečnosti to až taková věda není - už název říká že se daná věc stala ještě “před minulostí”.

K vytvoření tvarů předpřítomného času je nutné znát tentokrát minulý čas od slovesa mít, tedy have, který je HAD ve všech osobách. Pravidlo zní poté následovně: podmět + HAD + významové sloveso v tzv. “třetím tvaru”. A co to je? Pro pravidelná slovesa je stejný jako minulý čas, za infinitiv tedy přidáme koncovku -ED. U nepravidelných sloves je to složitější, zde si tvar musíme pamatovat a navíc je často úplně odlišný od tvaru minulého času. I této gramatice jsme se již dříve věnovali ve článku o nepravidelných slovesech. Záporný tvar tvoříme obdobně, pokud had znegujeme na HAD NOT (HADN’T).

I had played guitar.

You had not (hadn’t) been dancing.

Při tvorbě otázky postupujeme jako vždy, tvoříme ji podle vzoru HAD + podmět + významové sloveso ve třetím tvaru.

Had you played tennis?

Pár slov na závěr...

Teď když už znáte základy mluvení v minulém čase, můžete znalosti převést do praxe. Dnes jsme si však shrnuli opravdu jen to nejzákladnější k tomuto tématu, proto určitě čekejte další články na podobná témata!

A pro poctivé ještě nakonec přikládáme výsledky minicvičení. Tak co, kolik jste trefili správně? :)

While I was cooking, my sister was setting the table.

We were talking when he called us.

I looked behind me and then I stopped the car.

Související články

S Just English pracuji na...

S Just English pracuji na své angličtině už skoro rok a jako největší plus vidím možnost individuálního zaměření se na témata, která mně zajímají a nastavení nejen počtu hodin a termínů, ale taky úrovně jazyka dle mých potřeb. Celá výuka probíhá online a je pro mně velkou časovou úsporou. Za tu dobu jsem rozhodně zlepšila svoje komunikační dovednosti tak, abych bez obtíží zvládala běžné situace, se kterými se setkávám při mých častých soukromých i pracovních cestách do zahraničí.

Marie Chadimová - MUDr Marie Chadimová

Marie Chadimová MUDr Marie Chadimová

Překvapil mě profesionální...

Překvapil mě profesionální a zároveň přátelsky přístup lektorů - kteří mi vždy věděli poradit a donutili mě mluvit. Teď mám spiš větší potíž složit českou větu než anglickou - díky Justenglish se mi zlepšila angličtina ale i přemýšlení v anglickým jazyku. Za mě super služba !:-)

Václav Marada - Osobní trenér

Václav Marada Osobní trenér

Proč právě Justenglish ?...

Proč právě Justenglish ? Přihlásila jsem se tehdy na soukromé lekce k Danovi protože se mi líbila jeho výuka a to jak věci vysvětluje.Taky jsem si hrozně myslela že umím skvěle anglicky. No... neuměla jsem.? Hrozně mě bavilo, že jsme každou lekci probírali něco jiného i to, že lektor vždy vyšel časově vstříc. Stejně tak druhá lektorka Jitka. Byla hrozně milá a vše perfektně vysvětlila. Hrozně moc mi to pomohlo…opravdu s Vámi probírají to co zrovna potřebujete. A v budoucnu chci určitě pokračovat a Všem to doporučuji.

Kristýna Menšíková - Innovative sensor technology

Kristýna Menšíková Innovative sensor technology

Eliška Junková HR Manager

“Maan whasup“ – asi takhle...

“Maan whasup“ – asi takhle začínala každá hodina :D Každou hodinu jsme s Lukášem kecali o něčem jiném a mně ani nepřišlo, že se učím. Za mě super!

Lubos zach UX/UI designer

Kurzy jen a jen doporučuji....

Kurzy jen a jen doporučuji. Větší část roku nyní pobýváme v zahraničí a byla jsem docela ztracená, potřebovala jsem mluvit. Dan se mě ujal a hravou formou jsem konverzovala. Časový posun a větší vzdálenost není překážka. Můžete se učit odkudkoliv!!!

Radka Nováková - Podnikatelka v IT

Radka Nováková Podnikatelka v IT

Na první hodině jsem byl...

Na první hodině jsem byl tak nervózní, že ze mě nevypadly ani 3 slova. Po 2 letech už se na hodiny těším jako na pokec s kamarádem, kde probereme vše od holek až po politiku. Že jsem se k tomu naučil výborně mluvit už mi přijde jen jako příjemný bonus :)

Martin Beran SW Test Engineer

Všem moc doporučuji...

Všem moc doporučuji jazykovou školu Just English. Zatím jsem zde absolvovala dva kurzy s českými lektory. Každá hodina byla vedena v přátelské atmosféře, dobře připravená, a rychle utíkala. Nejvíce oceňuji individuální přístup, dobrou komunikaci a možnost si plánovat hodiny podle potřeb. Nyní se těším na další kurz s rodilým mluvčím.

Kateřina Hamrová - Self employed HR

Kateřina Hamrová Self employed HR

V práci mi oznámili, že...

V práci mi oznámili, že jedu za měsíc do Německa, zastupovat naší firmu... Objednala jsem si kurz s rodilým mluvčím, že mě to alespoň lépe připraví. A fakt že jo! Do Německa jedu v pátek. Furt jsem hodně nervózní, ale už ne kvůli angličtině

Jana Hulcová Market research analyst

Kurz s Gregem byl zážitek,...

Kurz s Gregem byl zážitek, který si ráda zopakuju! Měla jsem strach, jestli mu budu rozumět, ale na první hodině se ukázalo, že mluví i trochu česky a jeho oblíbené slovo jsou “špekáčky“ :D

Linda Svobodová HR manažer

Poslední šance! Tohle jsem...

Poslední šance! Tohle jsem řekla při první hodině. “Tohle je poslední šance co tomu dávám“. A z poslední šance bylo 8 měsíců pravidelných lekcí a callů, které jsem si bez pochyb užila!

Lucie Ptáčková - Design & Interiér

Lucie Ptáčková Design & Interiér

10/10 za přizpůsobivost!...

10/10 za přizpůsobivost! Každý týden mám program jiný a lektoři mi vždy vyšli vstříc!

Adam Kučera Obchodní zástupce

Poptávali jsme rodilého...

Poptávali jsme rodilého mluvčího a Grega si nemůžeme vynachválit. Ze začátku jsme se trochu obávali britského přízvuku, protože se nakláníme spíše k tomu americkému, ale ukázalo se, že to byla správná volba. Prozatím má každý z týmu hodinu týdně, ale už teď plánujeme přidávat!

Vojtěch Král - Decathlon – Smíchov

Vojtěch Král Decathlon – Smíchov

Vybral jsem si jejich...

Vybral jsem si jejich intenzivní měsíční kurz s Angličanem Gregem a už během týdne jsem díky intenzitě kurzu začal daleko více přemýšlet v angličtině. Greg odstranil překážky, které mi bránily v rychlém vyjadřování, postupně zrychlil konverzaci, naučil mě spoustu slov i frází a hlavně jsem díky tomuto kurzu přestal mít strach z angličtiny. Po intenzivním kurzu jsem s Gregem pokračoval ještě několik měsíců a myslím, že brzy si s ním zaplatím další lekce. Doporučují vřelé všem.

Pavel Szabo - Full-Stack Developer

Pavel Szabo Full-Stack Developer

Každá hodina byla parádní....

Každá hodina byla parádní. Byl tam balanc mezi gramatikou a konverzací a to mi vyhovovalo. Určitě pokračuju dál!

Filip Strach Freelancer

Nezajímala mě tolik...

Nezajímala mě tolik gramatika (tu jakž takž zvládám) ale hlavně konverzace. Podle toho taky vypadaly hodiny. Mohu s radostí doporučit!

Marcela Chvojková Focení / Design

Měla jsem 2 měsíce před...

Měla jsem 2 měsíce před odcestováním do Kanady. Moje angličtina nebyla špatná, ale styděla jsem se mluvit. Rozuměla jsem téměř všemu, ale něco ze sebe vymáčknout byl oříšek. Zvolila jsem variantu kurzu s rodilým mluvčím a dodalo mi to sebevědomí, které jsem k odcestování potřebovala.

Lenka Floriánová Studentka

Už jsem vystřídala v...

Už jsem vystřídala v JustEnglish 3 lektory a asi je těžké říct, který byl lepší. Každý učí v něčem trochu jinak a to mě na tom baví! Pokračuju dál!

Markéta Lechová Human resources assistant

Dávám 8/10. Bod dolů za to...

Dávám 8/10. Bod dolů za to že mě Dan vyměnil a dal mě jinému lektorovi, abych se prý posouval. Další bod dolů, že ten další lektor to udělal taky :D Nee, tenhle koncept je fakt super! To střídání lektorů je fajn změna, za 4 měsíce jsem už měl lekce s rodilým a to byl i ten cíl!

Luboš Kříž Specialista na kontrolu kvality

Děkuji za skvělé kurzy,...

Děkuji za skvělé kurzy, které jsem u Vás absolvovala. Domluva s lektory byla velmi fexibilní - bylo možné domluvit si termín podle potřeby (např. i později večer), mohla jsem si vybrat česky mluvícího lektora i rodilého mluvčího a domluvit se s nimi průběh lekce přesně podle svých potřeb. Oba lektoři, které jsem měla, byli výborní a navíc mě dokázali i psychicky podporovat :-) Díky tomu se mi podařilo zvládnout jednu náročnou pracovní záležitost v angličtině a konečně jsem se zbavila hrůzy z komunikace v cizím jazyce :-) Ještě bych chtěla dodat, že momentálně absolvuje kurz němčiny můj syn a i on je velmi spokojený.

Klára Mezihoráková HR Administrativa

"Nejvíc mně vyhovuje časová...

"Nejvíc mně vyhovuje časová flexibilita lektorů. Domlouvání termínu týden předem je přesně to, co potřebuji!"

Tereze Veselá Asistentka vedení

Potřeboval jsem se...

Potřeboval jsem se rozmluvit a ukázat manželce že není sama, kdo si dokáže na dovolený objednat pití. Tohle už zvládnu bez problémů, ale furt je na čem pracovat.

Michael Zima Realitní makléř

Odkoupila nás zahraniční...

Odkoupila nás zahraniční firma a meeting v angličtině jsou každý týden. Honza mě ale na všechno skvěle připraví a projdeme si vždy to, co potřebuju. Do 2 měsíců bych chtěl začít s rodilým mluvčím.

Tomáš Rožánek Systems analyst

Absolvoval jsem intenzivní...

Absolvoval jsem intenzivní kurz s rodilým mluvčím Gregorym. Byl jsem absolutně spokojen s vedením hodin a přípravou materiálu od lektora. Kurz mi pomohl rozmluvit se po delší pauze s angličtinou. Mohu vřele doporučit. Danny

Danny Cellar Zakladetel: Tojevono Urban Apparel merch

Skurzem jsem byla velice...

Skurzem jsem byla velice spokojená. Na první hodině jsem byla trochu ve stresu a bála se, co se po mně bude chtít, ale každá hodina byla velice individuální a zaměřená přesně na to, co jsem zrovna potřebovala. Ze všeho nejvíce mi vyhovovala časová flexibilita lektora a jeho přístup k výuce. Mohla jsem se zeptat kdykoliv na cokoliv a vždy mi to bylo skvěle vysvětleno. Nikdy to nebylo něco, na co bych se netěšila.

Kristýna Kohoutová

Že se někdy budu učit z...

Že se někdy budu učit z auta mě nenapadlo. Ale na dotaz jestli bychom si někdy mohli dát lekci z auta mi zatím každý lektor vyhověl. Ušetřilo mi to spoustu času! Takže VELKÉ díky za přizpůsobivost!

Kamil Matoušek Poradce

Kurz s pani Jitkou bol fakt...

Kurz s pani Jitkou bol fakt super, prvýkrát som sa fakt tešila na každú angličtinu, konečne sa už menej bojím rozprávať anglicky, zacala som ju intenzívnejšie využívať aj v práci, čo by som predtým vôbec nebola schopná a vyvolalo by to vo mne veľký stres. Takze moc ďakujem a veľmi odporúčam, jedine čo ľutujem, že som nezacala skôr, keďže vás uz sledujem dlhšiu dobu. Rada by som vyzdvihla prispôsobivosť klientovi. Naozaj sa dá ľudsky, priateľsky dohodnúť na čase, takze ten cas nie je striktne daný.

Eva Dihn Thi Studentka vysoké školy

Honza mě skvěle připravil...

Honza mě skvěle připravil na pohovory. Dokázal mě rozmluvit a pak už bylo všechno snazší.Honza mě skvěle připravil na pohovory. Respektive mě dokázal rozmluvit a pak už bylo všechno snazší.

Veronika Hilšová Daňová účetní

Kurz byl fajn, odpovídal...

Kurz byl fajn, odpovídal mým požadavkům. Lektorka byla moc milá, ochotná povídat si na jakékoliv téma. Nebyl problém se s ní domluvit na čase lekcí. Oceňuji otevřenost lektorky, nebylo třeba se bát říct nějakou chybu.

Amélie Magdáléna Mlčochová

Byla jsem hrozně nervózní a...

Byla jsem hrozně nervózní a myslela si, že nedokážu mluvit. S Danem jsme první hodinu celou “prokecali“ a já byla překvapená, že to vlastně jde. Děkuju moc a rozhodně pokračuju dál!

Klára Doležalová Gastronomie & Hotelnictví

Jazykovka, která vás nadchne

Co nás odlišuje? Je toho spousta, vybrali jsme ale 2 hlavní věci!

Zaprvé, náš přístup!

Dbáme na to, aby v našem týmu byli pouze lidi, kteří jsou pozitivně naladění, mají touhu zlepšit svět a výuka je zkrátka baví. Proto se u nás nesetkáte s nikým, kdo by vedl výuku za pomoci učebnic jako učitelka matiky na střední.

Zadruhé, neučíme blbosti ani učebnicové tabulky!

Předbudoucí čas je zajímavá věc, ale než si v hlavě poskládáte větu a řeknete jí, tak si člověk může dojít na záchod a zpátky. Jde nám tedy hlavně o to, abyste dokázali používat angličtinu v běžných situacích a 10 minut se na to nepřipravovali.

Proč si vybrat právě JustEnglish