Praktické rady a tipy

Jak používat nepravidelná slovesa?

Každý z nás se někdy bezesporu setkal s mnohými nepravidelnými slovesy. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se většina sloves v angličtině časuje podle zaběhlého systému, tedy v minulém čase přidáním koncovky -ed, není tomu tak. V tomto článku se společně podíváme, jak se je všechny efektivně naučit!

Jak používat nepravidelná slovesa?

Každý z nás se někdy bezesporu setkal s mnohými nepravidelnými slovesy. Ačkoliv by se mohlo zdát, že se většina sloves v angličtině časuje podle zaběhlého systému, tedy v minulém čase přidáním koncovky -ed, není tomu tak. Některá slovesa jsou dokonce v řeči i psaném projevu natolik frekventovaná, že jsme si na jejich iregularitu podvědomně navykli. Mezi taková slovesa patří například put, be, buy, cut, catch, do, fall nebo give. Obdobně jako v angličtině mají nepravidelná slovesa i jiné jazyky, zejména pak němčina, španělština nebo francouzština. V tomto článku se proto podrobně podíváme nejen na časování již zmíněných, ale uvedeneme si také seznam nejčastěji používaných sloves s nepravidelnou konjugací. Pro zajímavost, v americké angličtině je zhruba 90 % sloves časováno pravidelně, zatímco v britské je to jen přibližně 70 %. Dalo by se tedy říct, že je americká angličtina v tomto ohledu vstřícnější.

Nepravidelná slovesa patří v angličtině mezi jedno z nejobtížnějších témat, jelikož jejich časování v naprosté většině případů nemá žádný systém. Taková slovesa je třeba si zapamatovat i s jejich individuálně tvořenými tvary v případě časování do minulého času (Simple Past Tense) i v případě tvoření příčestí minulého (Past Participle). Tvary se mohou podobat svému základovému slovu, některé mohou být dokonce stejné (např. sloveso cut bychom vyčasovali v PS taktéž jako cut a v PP opět jako cut), ale většina z nich se “řídí svými vlastními pravidly”. Avšak nezoufejte, i mezi nimi se dají nalézt určitá pravidla, kterými se časování řídí!

Ve srovnání s pravidelnými slovesy není potřeba nad daným slovesem logicky přemýšlet, stačí si pouze jejich vyčasované formy zapamatovat. O tom, zda se jedná o “pouhé zapamatování”, bychom mohli vést bouřlivou diskuzi, vzhledem ke skutečnosti, že v běžné anglické konverzaci zaslechneme i na dvě stovky nepravidelných sloves. Pro běžný rozhovor nám však bude stačit nabiflovat se nižší desítky nejčastějších zástupců. Nutno však připomenout, že kompletní seznam sloves s nepravidelnými formami by byl mnohonásobně delší - podle některých zdrojů existuje více než 500 nepravidelných forem. 

V případě pravidelných sloves je časování podstatně jednodušší. Stačí k základnímu tvaru slovesa připojit koncovku -ed, tak, jak jsme doposud byli zvyklí. Pokud by původní sloveso končilo na -e, přidali bychom pouze koncovku -d (např. sloveso “dance”):

Základní sloveso

Past Simple

Past Participle

Walk

Walked

Walked

Dance

Danced

Danced

Obě tato slovesa jsou pravidelná, proto jsme připojili pouze zmíněné koncovky (-ed/-d). Co se ale stane, pokud bychom chtěli obdobně vyčasovat například sloveso sing? Sloveso “sing”, neboli zpívat, je nepravidelné, proto bude ve všech svých formách vypadat rozdílně. Kdybychom jej vyčasovali dle předchozího vzoru, asi bychom moc dobrý dojem neudělali. 

Základní sloveso

Past Simple

Past Participle

Sing

❌ Singed ❌

❌ Singed ❌

Sing

Sang

Sung

Jediný způsob, jak se naučit časovat sloveso sing, je zapamatovat si všechny jeho tvary. Ve větách bychom slovesa použili v patřičných formách následovně:

We sang and danced throughout the concert.

I've sung at the National Theater before, but I've never danced there.

Přítomný čas prostý, tedy sloveso v “základním tvaru”, je časováno beze změny, ať už je pravidelné nebo ne. V praxi to znamená, že u naprosté většiny ve třetí osobě jednotného čísla přidáváme koncovky -s nebo -es. Přesto se zde setkáme s vyjímkami, které se tomuto pravidlu vymykají (např. sloveso “be”, které se časuje v přítomném čase nepravidelně jako “is”). I toto sloveso však má nepravidelné tvary u minulých časů:

Základní sloveso

Past Simple

Past Participle

Be

❌ Beed ❌

❌ Beed ❌

Be

Was/Were

Been

Obdobně nepravidelné jsou i další spojovací výrazy, mezi ty častěji používané patří např. feel a become:

Základní sloveso

Past Simple

Past Participle

Feel

Felt

Felt

Become

Became

Become

 

pngegg (58) 

Strong vs. weak verbs (aneb silná a slabá slovesa)

Při rozboru gramatiky užívání pravidelných a nepravidelných sloves některé z Vás jistě napadlo, zda se nejedná o stejnou látku jako při porovnávání tzv. slabých a silných sloves. Ačkoliv jsou si pravidla pro určování pravidelnosti a síly sloves podobná, jsou zde justé rozdíly. Zejména pak v případě slabých sloves. 

Mezi silná slovesa řadíme všechna ta, která ve své minulé formě změní i své samohlásky. Skvělým příkladem je již zmíněné sloveso “sing”, tedy zpívat:

Základní sloveso

Past Simple

Past Participle

Sing

Sang

Sung

Ve slovesu dochází k záměně písmena “i” na “a”, zbytek slova však zůstává identický. Z toho je patrné, že všechna takto utvořená slova musí být zároveň nepravidelná. Platí tedy, že všechna silná slovesa jsou automaticky nepravidelná, jelikož dochází k záměně jejich samohlásek v minulém čase. 

Opakem silných sloves jsou slabá slovesa, která se vyznačují zachováním samohlásek ve stejném tvaru a pořadí, jako v případě základového slovesa. Zdálo by se, že musí být tedy všechna pravidelná, ale to bychom se mýlili. Ačkoliv většina skutečně pravidelná je (např. zmíněné sloveso “dance”, tedy tančit), najdou se zde i výjimky, které samohlásky zachovávají, a přesto jsou nepravidelné. Takových příkladů není mnoho, mezi nejpoužívanější patří sloveso “sleep”:

Základní sloveso

Past Simple

Past Participle

Sleep

❌ Sleeped ❌

❌ Sleeped ❌

Sleep

Slept

Slept

Jak je tedy patrné, sloveso nepřijímá koncovku -ed, není tedy pravidelné, ale zároveň si zachovává “e” jako hlavní samohlásku, což z něj činí nepravidelné slabé sloveso. Mezi další taková patří již méně frekventovaná slovesa jako např. spread (šířit) nebo bet (sázet). Kompletní seznam sloves je však k dispozici v tabulce níže. Tuto tabulku si doporučujeme vytisknout a nosit s sebou minimálně na následujících několik lekcí angličtiny. Mně třeba velmi pomohla metoda učení-se sloves pomocí kartiček, kdy jsem si z jedné strany napsal základové sloveso a z druhé oba dva tvary minulého času. Ostatně, jak se časování naučíte je jen a jen na vás! 

Základní sloveso

Past Simple

Past Participle

Český překlad

be

was / were

been

být

become

became

become

stát se

begin

began

begun

začít

bite

bit

bitten

kousnout

blend

blent

blent

smíchat 

blow

blew

blown

foukat

break

broke

broken

zlomit

bring

brought

brought

přinést

build

built

built

stavět

burn

burnt

burnt

pálit

buy

bought

bought

koupit

can

could

been able

moci, umět

catch

caught

caught

chytit, 

choose

chose

chosen

vybrat (si) 

come

came

come

přijít

cost

cost

cost

stát (cena)

cut

cut

cut

řezat

dive

dove

diven

potápět se

do

did

done

dělat

draw

drew

drawn

kreslit

dream

dreamt

dreamt

snít

drink

drank

drunk

pít

drive

drove

driven

řídit

eat

ate

eaten

jíst

fall

fell

fallen

padat

feed

fed

fed

krmit, živit

feel

felt

felt

cítit

fight

fought

fought

bojovat

find

found

found

najít

flee

fled

fled

prchat

fly

flew

flown

létat

forbid

forbade

forbidden

zakazovat

forget

forgot

forgotten

zapomenout

get

got

got

dostat

give

gave

given

dát

go

went

gone

jít, jet

grow

grew

grown

růst

have

had

had

mít

hear

heard

heard

slyšet

hide

hid

hidden

skrýt (se)

hit

hit

hit

uhodit

hold

held

held

držet

hurt

hurt

hurt

zranit

input

input

input

vkládat

keep

kept

kept

držet

know

knew

known

vědět, znát

lead

led

led

vést

learn

learnt

learnt

učit se

leave

left

left

opustit

lend

lent

lent

půjčit 

let

let

let

nechat

lie down [lai]

lay [lei]

lain [lein]

lehnout si

lose

lost

lost

ztratit

make

made

made

udělat

mean

meant

meant

mínit

meet

met

met

potkat

must

had to

had to

muset

pay

paid

paid

platit

put

put

put

položit, dát

read

read

read

číst

ring

rang

rung

zvonit

rise

rose

risen

vstát

run

ran

run

běžet

say

said

said

říct

see

saw

seen

vidět

seek

sought

sought

hledat

sell

sold

sold

prodat

send

sent

sent

poslat

shake

shook

shaken

třást

shoot

shot

shot

střílet

show

showed

shown

ukázat

shut

shut

shut

zavřít 

sing

sang

sung

zpívat

sink

sank

sunk

klesnout

sit

sat

sat

sedět

sleep

slept

slept

spát

speak

spoke

spoken

mluvit

spend

spent

spent

utratit

split

split

split

rozdělit

spread

spread

spread

rozetřít

spring

sprang

sprung

skákat 

stand

stood

stood

stát

steal

stole

stolen

krást

stick

stuck

stuck

přilepit

sting

stunk

stunk

píchnout

swear

swore

sworn

přísahat

swim

swam

swum

plavat

take

took

taken

vzít, brát

teach

taught

taught

učit

tear

tore

torn

trhat

tell

told

told

říkat

think

thought

thought

myslet

throw

threw

thrown

házet

understand

understood

understood

rozumět

wake

woke

woken

vzbudit (se)

wear

wore

worn

nosit 

win

won

won

vyhrát

write

wrote

written

psát, napsat

 V této tabulce naleznete přehledně kompletní seznam nejpoužívanějších anglických nepravidelných sloves, celkem jsme jich pro vás vybrali necelou stovku. Všechna jsou řazena podle abecedy, proto bude orientace v tomto seznamu rychlá a přehledná. Je třeba ještě upozornit, že některá slovesa používají předpony (např. sloveso přeprodat “resell” vychází ze slovesa prodat “sell”). U takových sloves postupujeme obdobně jako při časování základového slovesa (např. “resell” → “resold”). 

Z tabulky je též patrné, že se některá slova v řádcích opakují. Taková slova jsou takzvaně neměnná, jelikož v žádném ze svých minulých tvarů nemění svoji podobu. Tím, že nemění svou formu, nepřijímají ani koncovku -ed. Takových sloves není mnoho, jelikož přitěžují porozumění při mluvené řeči. Výslovnost sloves se nezmění, proto není z věty patrné, zda osoba hovoří v minulém nebo přítomném čase. Protože se tato slova neřídí běžnými pravidly, jsou také považována za nepravidelná. Mezi nejčastěji používaná patří:

Základní sloveso

Past Simple

Past Participle

Český překlad

cut

cut

cut

řezat

hit

hit

hit

uhodit

hurt

hurt

hurt

zranit

input

input

input

vkládat

let

let

let

nechat

put

put

put

položit, dát

read

read

read

číst

shut

shut

shut

zavřít 

split

split

split

rozdělit

spread

spread

spread

rozetřít

A nyní je řada na vás. Doporučujeme si tento list vytisknout, podtrhat si vámi vybraná frekventovaná slova a dennodenně látku procvičovat. Nemusíte mít z množství strach, když se každý den naučíte deset sloves, za necelé dva týdny máte hotovo! Držíme vám palce :)

Související články

S Just English pracuji na...

S Just English pracuji na své angličtině už skoro rok a jako největší plus vidím možnost individuálního zaměření se na témata, která mně zajímají a nastavení nejen počtu hodin a termínů, ale taky úrovně jazyka dle mých potřeb. Celá výuka probíhá online a je pro mně velkou časovou úsporou. Za tu dobu jsem rozhodně zlepšila svoje komunikační dovednosti tak, abych bez obtíží zvládala běžné situace, se kterými se setkávám při mých častých soukromých i pracovních cestách do zahraničí.

Marie Chadimová - MUDr Marie Chadimová

Marie Chadimová MUDr Marie Chadimová

Překvapil mě profesionální...

Překvapil mě profesionální a zároveň přátelsky přístup lektorů - kteří mi vždy věděli poradit a donutili mě mluvit. Teď mám spiš větší potíž složit českou větu než anglickou - díky Justenglish se mi zlepšila angličtina ale i přemýšlení v anglickým jazyku. Za mě super služba !:-)

Václav Marada - Osobní trenér

Václav Marada Osobní trenér

Proč právě Justenglish ?...

Proč právě Justenglish ? Přihlásila jsem se tehdy na soukromé lekce k Danovi protože se mi líbila jeho výuka a to jak věci vysvětluje.Taky jsem si hrozně myslela že umím skvěle anglicky. No... neuměla jsem.? Hrozně mě bavilo, že jsme každou lekci probírali něco jiného i to, že lektor vždy vyšel časově vstříc. Stejně tak druhá lektorka Jitka. Byla hrozně milá a vše perfektně vysvětlila. Hrozně moc mi to pomohlo…opravdu s Vámi probírají to co zrovna potřebujete. A v budoucnu chci určitě pokračovat a Všem to doporučuji.

Kristýna Menšíková - Innovative sensor technology

Kristýna Menšíková Innovative sensor technology

Eliška Junková HR Manager

“Maan whasup“ – asi takhle...

“Maan whasup“ – asi takhle začínala každá hodina :D Každou hodinu jsme s Lukášem kecali o něčem jiném a mně ani nepřišlo, že se učím. Za mě super!

Lubos zach UX/UI designer

Kurzy jen a jen doporučuji....

Kurzy jen a jen doporučuji. Větší část roku nyní pobýváme v zahraničí a byla jsem docela ztracená, potřebovala jsem mluvit. Dan se mě ujal a hravou formou jsem konverzovala. Časový posun a větší vzdálenost není překážka. Můžete se učit odkudkoliv!!!

Radka Nováková - Podnikatelka v IT

Radka Nováková Podnikatelka v IT

Na první hodině jsem byl...

Na první hodině jsem byl tak nervózní, že ze mě nevypadly ani 3 slova. Po 2 letech už se na hodiny těším jako na pokec s kamarádem, kde probereme vše od holek až po politiku. Že jsem se k tomu naučil výborně mluvit už mi přijde jen jako příjemný bonus :)

Martin Beran SW Test Engineer

Všem moc doporučuji...

Všem moc doporučuji jazykovou školu Just English. Zatím jsem zde absolvovala dva kurzy s českými lektory. Každá hodina byla vedena v přátelské atmosféře, dobře připravená, a rychle utíkala. Nejvíce oceňuji individuální přístup, dobrou komunikaci a možnost si plánovat hodiny podle potřeb. Nyní se těším na další kurz s rodilým mluvčím.

Kateřina Hamrová - Self employed HR

Kateřina Hamrová Self employed HR

V práci mi oznámili, že...

V práci mi oznámili, že jedu za měsíc do Německa, zastupovat naší firmu... Objednala jsem si kurz s rodilým mluvčím, že mě to alespoň lépe připraví. A fakt že jo! Do Německa jedu v pátek. Furt jsem hodně nervózní, ale už ne kvůli angličtině

Jana Hulcová Market research analyst

Kurz s Gregem byl zážitek,...

Kurz s Gregem byl zážitek, který si ráda zopakuju! Měla jsem strach, jestli mu budu rozumět, ale na první hodině se ukázalo, že mluví i trochu česky a jeho oblíbené slovo jsou “špekáčky“ :D

Linda Svobodová HR manažer

Poslední šance! Tohle jsem...

Poslední šance! Tohle jsem řekla při první hodině. “Tohle je poslední šance co tomu dávám“. A z poslední šance bylo 8 měsíců pravidelných lekcí a callů, které jsem si bez pochyb užila!

Lucie Ptáčková - Design & Interiér

Lucie Ptáčková Design & Interiér

10/10 za přizpůsobivost!...

10/10 za přizpůsobivost! Každý týden mám program jiný a lektoři mi vždy vyšli vstříc!

Adam Kučera Obchodní zástupce

Poptávali jsme rodilého...

Poptávali jsme rodilého mluvčího a Grega si nemůžeme vynachválit. Ze začátku jsme se trochu obávali britského přízvuku, protože se nakláníme spíše k tomu americkému, ale ukázalo se, že to byla správná volba. Prozatím má každý z týmu hodinu týdně, ale už teď plánujeme přidávat!

Vojtěch Král - Decathlon – Smíchov

Vojtěch Král Decathlon – Smíchov

Vybral jsem si jejich...

Vybral jsem si jejich intenzivní měsíční kurz s Angličanem Gregem a už během týdne jsem díky intenzitě kurzu začal daleko více přemýšlet v angličtině. Greg odstranil překážky, které mi bránily v rychlém vyjadřování, postupně zrychlil konverzaci, naučil mě spoustu slov i frází a hlavně jsem díky tomuto kurzu přestal mít strach z angličtiny. Po intenzivním kurzu jsem s Gregem pokračoval ještě několik měsíců a myslím, že brzy si s ním zaplatím další lekce. Doporučují vřelé všem.

Pavel Szabo - Full-Stack Developer

Pavel Szabo Full-Stack Developer

Každá hodina byla parádní....

Každá hodina byla parádní. Byl tam balanc mezi gramatikou a konverzací a to mi vyhovovalo. Určitě pokračuju dál!

Filip Strach Freelancer

Nezajímala mě tolik...

Nezajímala mě tolik gramatika (tu jakž takž zvládám) ale hlavně konverzace. Podle toho taky vypadaly hodiny. Mohu s radostí doporučit!

Marcela Chvojková Focení / Design

Měla jsem 2 měsíce před...

Měla jsem 2 měsíce před odcestováním do Kanady. Moje angličtina nebyla špatná, ale styděla jsem se mluvit. Rozuměla jsem téměř všemu, ale něco ze sebe vymáčknout byl oříšek. Zvolila jsem variantu kurzu s rodilým mluvčím a dodalo mi to sebevědomí, které jsem k odcestování potřebovala.

Lenka Floriánová Studentka

Už jsem vystřídala v...

Už jsem vystřídala v JustEnglish 3 lektory a asi je těžké říct, který byl lepší. Každý učí v něčem trochu jinak a to mě na tom baví! Pokračuju dál!

Markéta Lechová Human resources assistant

Dávám 8/10. Bod dolů za to...

Dávám 8/10. Bod dolů za to že mě Dan vyměnil a dal mě jinému lektorovi, abych se prý posouval. Další bod dolů, že ten další lektor to udělal taky :D Nee, tenhle koncept je fakt super! To střídání lektorů je fajn změna, za 4 měsíce jsem už měl lekce s rodilým a to byl i ten cíl!

Luboš Kříž Specialista na kontrolu kvality

Děkuji za skvělé kurzy,...

Děkuji za skvělé kurzy, které jsem u Vás absolvovala. Domluva s lektory byla velmi fexibilní - bylo možné domluvit si termín podle potřeby (např. i později večer), mohla jsem si vybrat česky mluvícího lektora i rodilého mluvčího a domluvit se s nimi průběh lekce přesně podle svých potřeb. Oba lektoři, které jsem měla, byli výborní a navíc mě dokázali i psychicky podporovat :-) Díky tomu se mi podařilo zvládnout jednu náročnou pracovní záležitost v angličtině a konečně jsem se zbavila hrůzy z komunikace v cizím jazyce :-) Ještě bych chtěla dodat, že momentálně absolvuje kurz němčiny můj syn a i on je velmi spokojený.

Klára Mezihoráková HR Administrativa

"Nejvíc mně vyhovuje časová...

"Nejvíc mně vyhovuje časová flexibilita lektorů. Domlouvání termínu týden předem je přesně to, co potřebuji!"

Tereze Veselá Asistentka vedení

Potřeboval jsem se...

Potřeboval jsem se rozmluvit a ukázat manželce že není sama, kdo si dokáže na dovolený objednat pití. Tohle už zvládnu bez problémů, ale furt je na čem pracovat.

Michael Zima Realitní makléř

Odkoupila nás zahraniční...

Odkoupila nás zahraniční firma a meeting v angličtině jsou každý týden. Honza mě ale na všechno skvěle připraví a projdeme si vždy to, co potřebuju. Do 2 měsíců bych chtěl začít s rodilým mluvčím.

Tomáš Rožánek Systems analyst

Absolvoval jsem intenzivní...

Absolvoval jsem intenzivní kurz s rodilým mluvčím Gregorym. Byl jsem absolutně spokojen s vedením hodin a přípravou materiálu od lektora. Kurz mi pomohl rozmluvit se po delší pauze s angličtinou. Mohu vřele doporučit. Danny

Danny Cellar Zakladetel: Tojevono Urban Apparel merch

Skurzem jsem byla velice...

Skurzem jsem byla velice spokojená. Na první hodině jsem byla trochu ve stresu a bála se, co se po mně bude chtít, ale každá hodina byla velice individuální a zaměřená přesně na to, co jsem zrovna potřebovala. Ze všeho nejvíce mi vyhovovala časová flexibilita lektora a jeho přístup k výuce. Mohla jsem se zeptat kdykoliv na cokoliv a vždy mi to bylo skvěle vysvětleno. Nikdy to nebylo něco, na co bych se netěšila.

Kristýna Kohoutová

Že se někdy budu učit z...

Že se někdy budu učit z auta mě nenapadlo. Ale na dotaz jestli bychom si někdy mohli dát lekci z auta mi zatím každý lektor vyhověl. Ušetřilo mi to spoustu času! Takže VELKÉ díky za přizpůsobivost!

Kamil Matoušek Poradce

Kurz s pani Jitkou bol fakt...

Kurz s pani Jitkou bol fakt super, prvýkrát som sa fakt tešila na každú angličtinu, konečne sa už menej bojím rozprávať anglicky, zacala som ju intenzívnejšie využívať aj v práci, čo by som predtým vôbec nebola schopná a vyvolalo by to vo mne veľký stres. Takze moc ďakujem a veľmi odporúčam, jedine čo ľutujem, že som nezacala skôr, keďže vás uz sledujem dlhšiu dobu. Rada by som vyzdvihla prispôsobivosť klientovi. Naozaj sa dá ľudsky, priateľsky dohodnúť na čase, takze ten cas nie je striktne daný.

Eva Dihn Thi Studentka vysoké školy

Honza mě skvěle připravil...

Honza mě skvěle připravil na pohovory. Dokázal mě rozmluvit a pak už bylo všechno snazší.Honza mě skvěle připravil na pohovory. Respektive mě dokázal rozmluvit a pak už bylo všechno snazší.

Veronika Hilšová Daňová účetní

Kurz byl fajn, odpovídal...

Kurz byl fajn, odpovídal mým požadavkům. Lektorka byla moc milá, ochotná povídat si na jakékoliv téma. Nebyl problém se s ní domluvit na čase lekcí. Oceňuji otevřenost lektorky, nebylo třeba se bát říct nějakou chybu.

Amélie Magdáléna Mlčochová

Byla jsem hrozně nervózní a...

Byla jsem hrozně nervózní a myslela si, že nedokážu mluvit. S Danem jsme první hodinu celou “prokecali“ a já byla překvapená, že to vlastně jde. Děkuju moc a rozhodně pokračuju dál!

Klára Doležalová Gastronomie & Hotelnictví

Jazykovka, která vás nadchne

Co nás odlišuje? Je toho spousta, vybrali jsme ale 2 hlavní věci!

Zaprvé, náš přístup!

Dbáme na to, aby v našem týmu byli pouze lidi, kteří jsou pozitivně naladění, mají touhu zlepšit svět a výuka je zkrátka baví. Proto se u nás nesetkáte s nikým, kdo by vedl výuku za pomoci učebnic jako učitelka matiky na střední.

Zadruhé, neučíme blbosti ani učebnicové tabulky!

Předbudoucí čas je zajímavá věc, ale než si v hlavě poskládáte větu a řeknete jí, tak si člověk může dojít na záchod a zpátky. Jde nám tedy hlavně o to, abyste dokázali používat angličtinu v běžných situacích a 10 minut se na to nepřipravovali.

Proč si vybrat právě JustEnglish